„Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, 
nech sa oň usiluje dobrými prostriedkami.“
(J.A. Komenský)    Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný a tvorivý), aktívny (samostatný pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný a zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek.     (Milénium, 2002) 

 

    Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. 

S účinnosťou od školského roku 2009/2010 sa podľa školských vzdelávacích programov vzdelávajú všetky deti v materských školách. Pri tvorbe školských vzdelávacích programov sa odporúča postupovať podľa Príručky na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy vydanú v roku 2008 (ISBN 978-80-8052-324-4) 

v MPC, alokované pracovisko Tomášikova 4, Bratislava. Školské vzdelávacie programy musia byť vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, dostupnom na stránke www.minedu.sk a www.statpedu.sk.

          Edukačná činnosť v MŠ Podrečany, bude realizovaná podľa Školského vzdelávacieho programu: "Slniečko", vypracovaného v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 - Dieťa a svet.

 

 

Kontakt

Materská škola Podrečany

Podrečany 105
985 55 Podrečany

047/439 61 87

Novinky

Informácie pre návštevníkov

06.11.2013 21:40
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o...

Webová prezentácia bola spustená

06.11.2013 21:39
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto...

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.