Motto: " Dieťa v láske prijať, v úcte vychovať a v slobode vypustiť."

 

 

    Cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimáne kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre škoslké vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. 

    Naša materská škola, sa tak ako všetky materské školy v Slovenskej republike riadi Štýtnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným 6. júla 2016 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016. 

    Edukačná činnosť v MŠ Podrečany, je realizovaná podľa Školského vzdelávacieho programu "Slniečko", vypracovaného v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého: "Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí."

Materská škola v Podrečanoch je školou, ktorá uznáva a u detí rozvíja tieto hodnoty:

 • - vzájomná úcta a zodpovednosť
 • - múdrosť a vzdelanie
 • - rešpektovanie individuality a jedinečnosti každej osobnosti
 • - solidarita a spolupatričnosť 
 • - dynamické hľadanie a nachádzanie samého seba
 • - aktívna sebarealizácia v prospech seba a iných
 
Vlastné ciele materskej školy
 • - deti budú považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť svojho životného štýlu
 • - deti budú vedieť sa slobodne vyjadriť a primerane sa presadiť v rôznych situáciách a rovnako niesť zodpovednosť za svoje konanie
 • - deti nadobudnú zdravé sebavedomie s dôrazom na sebapoznanie, budú sa vedieť vyrovnať s neúspechom 
 • - deti budú vedieť separovať odpad 
 
 
STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM
ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 
Dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole predprimárne vzdelávanie

  

DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade  záujmu rodičov poskytuje aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Dĺžka dochádzky do MŠ je spravidla triroky, pohybuje sa podľa rozsahu od nástupu dieťaťa až po plnenie povinnej školskej dochádzky. 

Obsahové celky v MŠ:

 • Vitajte deti!
 • Čarovná jeseň
 • Zima sedí pred dverami
 • Čarovné Vianoce
 • Zima sype páper mäkký
 • Čas radosti - veselosti
 • Poslovia jari
 • Môj domov
 • Čo nám lúka ponúka
 • Letom svetom 

 

    Materská škola Podrečany je jednotriedna materská škola, ktorá poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky aj dodatočne odloženou školskou dochádzkou. 

    Vo výnimočných prípadoch prijímame dieťa od dvoch rokov veku, pokiaľ sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky. Materská škola taktiež poskytuje aj možnosť poldenného pobytu detí podľa potreby rodičov a dohody medzi rodičom a riaditeľkou materskej školy aj pre deti so ŠVVP.

    Materská škola je umiestnená v prízemnej účelovej budove. Súčasťou interiéru materskej školy je trieda – herňa, spálňa, šatňa pre deti, hala, kuchyňa a zariadenia na osobnú hygienu detí. K materskej škole patrí školský dvor využívaný pre hry a zábavu detí.

 

 Materská škola je v prevádzke pracovných dňoch od 6:45 hod. do 15:45 hod.